BAKCYNALIA 2018

Zapraszamy w dniach 26-28 października 2018 roku
do ACK UMCS "Chatka Żaka" (Lublin) na
XXXII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej i Turystycznej BAKCYNALIA!

W programie m.in. Andrzej Garczarek, Jacek Kleyff i Małe ONZ, Wołosatki, Zespół Reprezentacyjny oraz Konkurs Muzyczny, Festiwalowe Spotkania Podróżnicze, Konkurs Fotograficzny i Małe Bakcynalia!

PROGRAM BAKCYNALIA 2018

26 października 2018 – piątek

 • 10.00 – MAŁE BAKCYNALIA (wstęp wolny)
  Mała Sala Widowiskowa, Chatka Żaka
 • 19.00 – PIEŚŃ NIEPOKORNA – Andrzej Garczarek, Jacek Kleyff w ONZ
  (bilety: 25 zł normalny / 20 zł ulgowy / 15 zł studencki)
  Mała Sala Widowiskowa, Chatka Żaka

27 października 2018 – sobota

 • 14.00 – KONCERT KONKURSOWY (wstęp wolny)
  Mała Sala Widowiskowa, Chatka Żaka
 • 19.00 – KONCERT FINAŁOWY
  Wołosatki, Zespół Reprezentacyjny, laureaci Koncertu Konkursowego i Małych Bakcynaliów
  (bilety: 35 zł normalny /30 zł ulgowy / 15 zł studencki)
  Studio Koncertowe, Radio Lublin

28 października 2018 – niedziela

 • Festiwalowe Spotkania Podróżnicze (wstęp wolny)
  Mała Sala Widowiskowa, Chatka Żaka

Ponadto w programie: Festiwalowe Żywe Książki, Lubelski Spacer z Historią, konkurs fotograficzny i wystawa pokonkursowa „Lublin 1918-2018”, Bakcynaliowe Śpiewanki (wstęp wolny)

Karnety na wszystkie wydarzenia festiwalowe: 55 zł normalny / 45 zł ulgowy / 25 zł studencki

Artyści

Konkurs

XXXII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej i Turystycznej BAKCYNALIA 2018
REGULAMIN KONKURSU

 

I. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Akademickiej z siedzibą w Lublinie, ul. Urocza 3, 20-825 Lublin.

 

II. TERMIN i MIEJSCE

27 października 2018 LUBLIN, ACK UMCS "Chatka Żaka" ul. Radziszewskiego 16

 

III. TEMATYKA KONKURSU

Wykonawcy prezentują program muzyczny z kręgu piosenki studenckiej, poetyckiej lub turystycznej.

 

IV. ZGŁOSZENIA:

1. Zgłoszenie powinno zawierać:

1.1. nagranie w formacie mp3 - max. 3 utwory. Pliki mp3 powinny zawierać nazwę wykonawcy oraz tytuł utworu.

1.2. teksty piosenek, mile widziane funkcje na gitarę.

1.3. wypełnioną kartę zgłoszenia.

Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie poprzez formularz dostępny pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDdykaNZg3rQNxb_LutEeIyaJRGCcwniYsJoeGSkimr-Kfeg/viewform

Uwaga, ze względu na przesłanie za pomocą formularza plików mp3, konieczne jest zalogowanie się na dowolne (nie musi być powiązane z zespołem) konto Google (Gmail, YouTube, itp.)

2. Zgłoszenia należy wysyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października 2018 (piątek).

3. W koncercie konkursowym wystąpią wyłącznie wykonawcy zakwalifikowani na podstawie zgłoszeń zawierających ww. dane i przesłanych we wskazany powyżej sposób. Każde zgłoszenie będzie potwierdzone e-mailem.

4. Wykonawcy zakwalifikowani do konkursu wykonują na scenie dwie piosenki, trzecią – na życzenie Jury. Nie mogą to być inne piosenki niż zgłoszone do konkursu.

5. Zdobywcy 1-3. miejsca i nagrody publiczności biorą udział w Koncercie Laureatów w dniu 27 października 2018 r.

6. O zakwalifikowaniu się do Koncertu Laureatów Uczestnicy zostaną poinformowani w dniu konkursu, po obradach Jury.

7. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

 

V. KOMISJA KWALIFIKACYJNA I JURY:

1. Organizator powołuje Komisję Kwalifikacyjną, która przeprowadzi eliminacje Wykonawców na podstawie przesłanych zgłoszeń, umocowuje jednocześnie członków komisji do dostępu do danych Wykonawców i zobowiązuje ich do zachowania poufności pozyskanych danych.

2. Wyniki kwalifikacji będą ogłoszone na stronie Festiwalu najpóźniej do końca dnia 17 października 2018 r. Ponadto wykonawcy zakwalifikowani do konkursu zostaną powiadomieni e-mailem.

3. Organizatorzy powołają Jury, które oceni Wykonawców występujących w koncercie konkursowym i przyzna nagrody. SARF jednocześnie udostępnia członkom Komitetu Organizacyjnego dane Wykonawców i zobowiązuje ich do zachowania poufności pozyskanych danych.  Wysokość i forma nagród uzależniona jest od środków zgromadzonych przez organizatorów.

 

VI. POZOSTAŁE

1. Organizatorzy zapewniają Uczestnikom noclegi w warunkach turystycznych (internat).

2. Prawo do interpretacji, jak również ewentualnych odstępstw od niniejszego regulaminu, przysługuje wyłącznie Komitetowi Organizacyjnemu Festiwalu.

3. Uczestnik konkursu, wysyłając zgłoszenie wraz z nagraniem oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin konkursu.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawcy zgłaszający się do udziału w koncercie konkursowym, a tym samym w Koncercie Laureatów, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem konkursu, a także – zgodnie z własną wolą - na publikację podstawowych danych i ich wykorzystanie w celach informacyjnych i marketingowych związanych z działalnością Organizatora konkursu.

2. Zgłaszając udział w koncercie konkursowym, a tym samym w Koncercie Laureatów 27.10.2018, Wykonawcy akceptują nieodpłatne rozporządzanie i wykorzystanie zaprezentowanych wykonań/programu muzycznego w postaci ich nagrań i fotografii do celów marketingowych i promocyjnych, a w szczególności ich nieodpłatnego wykorzystania w publikacjach związanych z konkursem oraz w celach promocyjno-reklamowych (strona internetowa, media społecznościowe, materiały prasowe, wydawnictwa, itp. - wszędzie gdzie to możliwe, bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych, akceptują tym samym nieodpłatne przeniesienie praw autorskich majątkowych do rozporządzania i korzystania z programu muzycznego na Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Akademickiej, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do celów marketingowych i promocyjnych.

3. Uczestnik konkursu, wysyłając zgłoszenie wraz z nagraniem oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin konkursu.

4. Udzielone w czasie zgłaszania do konkursu zgody są ważne w trakcie jego realizacji i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody.

5. W celu organizacji konkursu Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Akademickiej pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w Karcie zgłoszenia uczestnictwa.

6. Zgłaszający udział w konkursie, w każdej chwili, ma możliwość odwołania udzielonej zgody, zgłoszenia zmiany, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, bądź żądania usunięcia danych z bazy Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Akademickiej. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w konkursie. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed jej odwołaniem. 

7. Administratorem danych zgromadzonych w związku z organizacją konkursu jest Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Akademickiej (SRKA), z siedzibą w Lublinie, przy ul. Uroczej 3, 20-825 Lublin. Dane osobowe (zgodnie z Kartą zgłoszenia uczestnictwa) podawane są przez osoby, których dane dotyczą, a w przypadku dzieci przez osoby będące opiekunami prawnymi lub sprawującymi pieczę nad dzieckiem, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w konkursie. Zbierane są one przez SRKA wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji konkursu, będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania. Nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, w tym do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Osobie, której dane dotyczą, a w przypadku dziecka - jej opiekunowi prawnemu/osobie sprawującej pieczę nad dzieckiem, przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w konkursie, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem: konkurs@bakcynalia.art.pl.

Konkurs fotograficzny

Regulamin konkursu fotograficznego

„Lublin 1918-2018”

 1. Konkurs odbywa się w ramach XXXII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Studenckiej i Turystycznej "Bakcynalia" 2018. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Akademickiej z siedzibą w Lublinie, ul. Urocza 3, 20-825 Lublin. Tematyka konkursu nawiązuje do 100-lecia odzyskania niepodległości.
 2. Konkurs jest skierowany do fotografów amatorów. Osoby niepełnoletnie proszone są o przesłanie zgody rodzica/opiekuna na udział w konkursie.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs maksymalnie dwie fotografie, związane z tematyką konkursu.
 4. Nabór zdjęć trwa do dn. 10 października 2018 r. Obowiązujący format fotografii: pliki w formacie jpg, wykonane dowolnym urządzeniem (krótszy bok min 1600px, maksymalnie 15 MB na jedno zdjęcie).
 5. Pełne zgłoszenie powinno zawierać: Imię, nazwisko, adres, nr tel. i krótki opis zdjęcia. Przesłanie samych zdjęć nie będzie akceptowane.
 6. Fotografie należy przesłać na adres konkurs@bakcynalia.art.pl, w tytule maila wpisując: KONKURS FOTOGRAFICZNY.
 7. Każde zgłaszane zdjęcie powinno mieć nazwę wg schematu: IMIE_NAZWISKO_TYTUŁ_NR ( „NR" to liczba porządkowa - 1, 2).
 8. Zgłoszone na konkurs fotografie nie mogą być fotomontażem. Dopuszczalna jest typowa obróbka fotograficzna (kontrast, kolory, korekta ekspozycji, itp.)
 9. Fotografie oceniać będzie powołane przez Organizatora jury, które zadecyduje o przyznaniu nagród oraz wytypuje prace na wystawę pokonkursową. Decyzje jury będą ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. Organizator umocowuje członków jury do dostępu do danych Uczestników konkursu i zobowiązuje ich do zachowania poufności pozyskanych danych.
 10. Laureaci otrzymają odpowiednio:

I miejsce - 500 zł + karnet na XXXII Festiwal „Bakcynalia”

II miejsce - 300 zł + karnet na XXXII Festiwal „Bakcynalia”

III miejsce - 200 zł + karnet na XXXII Festiwal „Bakcynalia”.

 1. Laureaci powiadomieni zostaną o wynikach konkursu e-mailem do dn. 17.10.2018.
 2. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy pokonkursowej w dn. 26.10.2018. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” w ramach XXXII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Studenckiej i Turystycznej „Bakcynalia”.
 3. Zgłoszenie fotografii na konkurs jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli autora o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich majątkowych do rozporządzania i korzystania z fotografii na Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Akademickiej, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do celów marketingowych i promocyjnych, a w szczególności do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w publikacjach związanych z konkursem (wystawa) oraz w celach promocyjno-reklamowych (strona internetowa, media społecznościowe, materiały prasowe, wydawnictwa, itp. - wszędzie gdzie to możliwe, zdjęcie będzie podpisane imieniem i nazwiskiem), bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych.
 4. Uczestnik konkursu, wysyłając fotografie oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie, w szczególności że:

a) posiada pełnię praw autorskich (w tym w przypadku zdjęć portretowych, zgodę osoby portretowanej na publikację jej wizerunku) do złożonych na konkurs fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do ich publikacji i/lub innego rozpowszechniania,

b) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem konkursu, a także – zgodnie z własną wolą - na publikację podstawowych danych i ich wykorzystanie w celach informacyjnych i marketingowych związanych z działalnością Organizatora konkursu.

 1. Udzielone w czasie zgłaszania do konkursu zgody są ważne w trakcie jego realizacji i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody.
 2. W celu organizacji konkursu Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Akademickiej pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu.
 3. Zgłaszający udział w konkursie, w każdej chwili, ma możliwość odwołania udzielonej zgody,  zgłoszenia zmiany, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, bądź żądania usunięcia danych z bazy Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Akademickiej. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w konkursie. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed jej odwołaniem. 
 4. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Akademickiej (SRKA), z siedzibą w Lublinie, przy ul. Uroczej 3, 20-825 Lublin. Dane osobowe podawane są przez osoby, których dane dotyczą, a w przypadku dzieci przez osoby będące opiekunami prawnymi lub sprawującymi pieczę nad dzieckiem, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w konkursie. Zbierane są one przez SRKA wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji konkursu, będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania. Nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, w tym do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Osobie, której dane dotyczą, a w przypadku dziecka - jej opiekunowi prawnemu/osobie sprawującej pieczę nad dzieckiem, przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w konkursie, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem: konkurs@bakcynalia.art.pl.

Małe Bakcynalia

Regulamin Przeglądu Piosenki Turystycznej dla dzieci i młodzieży szkolnej Małe Bakcynalia 2018”

1. Przegląd Piosenki Turystycznej dla dzieci i młodzieży szkolnej -
„Małe Bakcynalia”, zwany dalej „Konkursem” odbędzie się w piątek 26.10.2018 roku w ramach XXXII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Studenckiej i Turystycznej „Bakcynalia 2018”

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół z Lublina – od szkoły podstawowej po szkołę średnią.

3. Uczestnikami mogą być zespoły wokalne, wokalno- instrumentalne oraz soliści, którzy zgłoszą się do Konkursu poprzez wypełnienie karty zgłoszenia zamieszczonej na stronie www.bakcynalia.art.pl - [POBIERZ KARTĘ]

Zgłoszenia należy wysyłać terminie od 14.09.2018 do 15.10.2018, wyłącznie e-mailem na adres:amatecka3@gmail.com. W temacie e-maila proszę wpisać „Małe Bakcynalia - zgłoszenie konkursowe 2018”.

4. Uczestnik lub zespół przygotowuje maksymalnie 2 piosenki o tematyce turystycznej lub żeglarskiej. W przypadku znacznej liczby zgłoszeń organizatorzy dopuszczają wykonanie tylko jednego utworu

5. Akompaniament  instrumentalny wykonywany musi być „na żywo” – wspomagać mogą nauczyciele lub inne osoby dorosłe. Niedopuszczalne jest korzystanie z gotowego akompaniamentu na płytach CD lub innych nośnikach.

6. Prezentacja estradowa zgłoszonych piosenek oceniana jest przez Jury powołane przez organizatora.

7. Jury decyduje o podziale nagród dla laureatów i wyróżnionych w Konkursie, a decyzja ta jest ostateczna i niepodważalna.

8. Nauczyciel przygotowujący otrzyma podziękowanie w formie dyplomu, a za najlepsze opracowanie piosenki turystycznej Jury przyzna nagrodę indywidualną.

9. Oprócz nagród rzeczowych wskazani przez Jury laureaci Konkursu otrzymają zaproszenie do udziału w koncercie laureatów XXXII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Studenckiej i Turystycznej „Bakcynalia 2018” w dn. 27.10.2018 (sobota), podczas którego zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia.

Festiwalowe Spotkania Podróżnicze

Bilety

 • 20 zł (normalny) / 15 zł (ulgowy) / 10 zł (studencki) - Koncert "Bakcynalia i Okolice" -  PIĄTEK
 • 35 zł (normalny) / 30 zł (ulgowy) / 15 zł (studencki) - Koncert Finałowy - SOBOTA
 • 50 zł - karnet normalny na całość
 • 40 zł - karnet ulgowy na całość
 • 20 zł - karnet studencki na całość

Małe Bakcynalia, Koncert Konkursowy, koncert Junior Stress i SunEl Riddim Band, Festiwalowe Spotkania Podróżnicze, wystawa: "700 lat Lublina", Festiwalowe Żywe Książki, Bakcynaliowe śpiewanki i Bakcynaliowy spacer szlakiem artystów z Lublina - wstęp wolny.

 

 

Bilety i karnety do nabycia:

Kontakt

Poniżej kilka kontaktów do organizatorów, jeśli więc istnieje taka potrzeba piszcie na emaile:

Archiwum

Zapraszamy do archiwalnych wersji strony Bakcynaliów.