XXXVI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej i Turystycznej
BAKCYNALIA 2022

4-6 listopada 2021
Lublin, ACKiM Chatka Żaka

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej i Turystycznej BAKCYNALIA 2021

Wkrótce więcej informacji...

Małe Bakcynalia

Regulamin Przeglądu Piosenki Turystycznej dla dzieci i młodzieży szkolnej „Małe Bakcynalia 2022”

 1. Przegląd Piosenki Turystycznej dla dzieci i młodzieży szkolnej „Małe Bakcynalia”, zwany dalej „Przeglądem” odbędzie się w dn. 4.11.2022. (piątek) w godzinach przedpołudniowych, w ramach XXXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Studenckiej i Turystycznej „Bakcynalia 2022” w ACKiM UMCS Chatka Żaka
 2. Przegląd przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół z Lublina – od szkoły podstawowej po szkołę średnią.
 3. Przegląd nie ma charakteru konkursowego, jest traktowany jako forma prezentacji osiągnięć młodych artystów.
 4. Uczestnikami mogą być zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne oraz soliści, którzy zgłoszą się do Przeglądu poprzez wypełnienie karty zgłoszenia zamieszczonej na stronie www.bakcynalia.art.pl - [POBIERZ KARTĘ]

Zgłoszenia należy wysyłać terminie od 1.10.2022 do 24.10.2022, wyłącznie e-mailem na adres: male.bakcynalia@gmail.com. W temacie e-maila prosimy wpisać „Małe Bakcynalia – zgłoszenie 2022”.

 1. Uczestnik lub zespół przygotowuje 1 piosenkę o tematyce turystycznej lub żeglarskiej.
 2. Akompaniament instrumentalny wykonywany musi być „na żywo” – wspomagać mogą nauczyciele lub inne osoby dorosłe. Niedopuszczalne jest korzystanie z gotowego akompaniamentu na płytach CD lub innych nośnikach.
 3. Uczestnicy Przeglądu oraz nauczyciele przygotowujący otrzymają podziękowanie w formie dyplomu oraz symbolicznej statuetki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wykonawcy zgłaszający się do udziału w Przeglądzie, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem Przeglądu a także – zgodnie z własną wolą - na publikację podstawowych danych i ich wykorzystanie w celach informacyjnych i marketingowych związanych z działalnością Organizatora Przeglądu.
 2. Zgłaszając udział w Przeglądzie, Wykonawcy akceptują nieodpłatne rozporządzanie i wykorzystanie zaprezentowanych wykonań/programu muzycznego w postaci ich nagrań i fotografii do celów marketingowych i promocyjnych, a w szczególności ich nieodpłatnego wykorzystania w publikacjach związanych z Przeglądem oraz w celach promocyjno-reklamowych (strona internetowa, media społecznościowe, materiały prasowe, wydawnictwa, itp. - wszędzie gdzie to możliwe, bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych), akceptują tym samym nieodpłatne przeniesienie praw autorskich majątkowych do rozporządzania i korzystania z programu muzycznego na Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Akademickiej, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do celów marketingowych i promocyjnych.
 3. Uczestnik Przeglądu, wysyłając zgłoszenie wraz z nagraniem oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin Przeglądu.
 4. Udzielone w czasie zgłaszania do przeglądu zgody są ważne w trakcie jego realizacji i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody.
 5. W celu organizacji Przeglądu Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Akademickiej pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w Karcie zgłoszenia uczestnictwa.
 6. Zgłaszający udział w Przeglądzie, w każdej chwili, ma możliwość odwołania udzielonej zgody, zgłoszenia zmiany, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, bądź żądania usunięcia danych z bazy Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Akademickiej. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w Przeglądzie. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
 7. Administratorem danych zgromadzonych w związku z organizacją Przeglądu jest Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Akademickiej (SRKA), z siedzibą w Lublinie, przy ul. Uroczej 3, 20-825 Lublin. Dane osobowe (zgodnie z Kartą zgłoszenia uczestnictwa) podawane są przez osoby, których dane dotyczą, a w przypadku dzieci - przez osoby będące opiekunami prawnymi lub sprawującymi pieczę nad dzieckiem, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w Przeglądzie. Podstawą przetwarzania danych jest fakt, iż osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych w celu realizacji Przeglądu (art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Dane zbierane są przez SRKA wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji Przeglądu, będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania. Nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, w tym do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Osobie, której dane dotyczą, a w przypadku dziecka - jej opiekunowi prawnemu/osobie sprawującej pieczę nad dzieckiem, przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w Przeglądzie, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem: male.bakcynalia@gmail.com.

 

Kontakt

Poniżej kilka kontaktów do organizatorów, jeśli więc istnieje taka potrzeba piszcie na emaile:

Archiwum

Zapraszamy do archiwalnych wersji strony Bakcynaliów.